Beth yw Ynni Cymunedol?

Mae ynni cymunedol yn cyfeirio at ynni adnewyddadwy sydd wedi'i arwain gan y gymuned, boed o dan berchnogaeth lawn ac wedi'i rheoli'n gyfan-gwbl gan gymunedau, neu drwy bartneriaeth â phartneriaid masnachol a chyhoeddus.

Beth yw buddion Ynni Cymunedol?

Rydym yn credu bod ynni cymunedol yn rhan allweddol o gyrraedd y newid angenrheidiol a theg sydd angen ei weld yn y system ynni. Mae prosiectau Ynni Cymunedol yn gallu bod yn darparu ymddiriedaeth leol sy'n hybu ac yn cyflawni newidiadau fel ynni adnewyddadwy lleol, mesuryddion clyfar, asesiadau ynni, ôl-osod effeithlonrwydd ynni, gwefru cerbydau trydan ac yn y blaen. Maent yn cynnwys:

• Hybu'r economi
• Rhoi'r elw yn ôl i mewn i brosiectau cymunedol eraill
• Mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd
• Addysgu pobl am ynni
• Trafod effeithlonrwydd ynni gyda phobl a'u cefnogi i gymryd unrhyw gamau.
• Cefnogi a chreu gwasanaethau lleol
• Adeiladu capasiti a sgiliau pobl leol a sefydliadau
• Cynyddu cynaliadwyedd adeiladau ac ysgolion cymunedol
• Cefnogi cartrefi sydd mewn tlodi tanwydd
• Ysgogi a chefnogi mentrau newydd yng nghefn gwlad
• Cefnogi diwylliant Cymraeg a'r iaith Gymraeg

Rydym yn casglu rhagor o dystiolaeth am hyn bob blwyddyn wrth i'r sector dyfu. Darganfyddwch ragor yn ein hadroddiad Cyflwr y Sector blynyddol.

Ble mae'r prosiect Ynni Cymunedol agosaf ataf i?

Edrychwch ar ein map aelodaeth i ddarganfod eich prosiect agosaf.

Sut fedra i gefnogi Ynni Cymunedol ar lefel bersonol?

Mae nifer o ddulliau i gefnogi ynni cymunedol:

  1. Ymunwch â'n rhwydwaith RhanNi. Mae RhanNi yn fudiad sy'n tyfu ar gyfer pobl sydd eisiau cefnogi ynni cymunedol yng Nghymru. Drwy RhanNi, byddwn yn rhannu cyfleoedd i chi ddefnyddio eich amer, arbenigedd neu eich arian i adeiladu ein mudiad.
  2. Os ydych yn aelod o sefydliad ynni cymunedol sydd eisoes yn bodoli ac yn cefnogi nodau Ynni Cymunedol Cymru, ysgogwch eich grŵp i ymuno fel aelod ac ystyriwch ddechrau eich prosiect ynni eich hunain.
  3. Cynigwch eich amser neu eich sgiliau i'ch mudiad ynni cymunedol lleol. Os oes gennych chi sgiliau arbenigol ai peidio (peirianneg, cyfrifo, y gyfraith, cyfryngau cymdeithasol ac yn y blaen), mae eich cefnogaeth a'ch ymrwymiad at eich cymuned leol yn gallu gwneud gwahaniaeth. Os ydych chi'n dysgu sgiliau newydd o'r profiad, gallwch eu cymhwyso at brosiectau amrywiol yn y dyfodol.
  4. Buddsoddwch mewn cynigion cyfranddaliadau. Mae miloedd o bobl ledled Cymru wedi prynu cyfranddaliadau ac wedi dod yn aelodau prosiectau ynni cymunedol. Mae'r bobl hyn yn berchen ar ddarn bach o brosiect hydro, fferm wynt neu solar. Gweithred sy'n lleihau newid hinsawdd, yn adeiladau cymunedau cryfach ac yn ennill llog teg. I ddysgu rhagor am sut fedrwch chi fuddsoddi mewn cynigion cyfranddaliadau, ymunwch â RhanNi.


I want to start my own community energy project, where do I start?

Os ydych chi eisiau dechrau grŵp ynni cymunedol neu brosiect, mae tipyn o gymorth ar gael. Yn gyntaf, ystyriwch y camau yn y Cwestiynau Cyffredin ar "Sut fedra i gefnogi Ynni Cymunedol ar lefel bersonol?" uchod.

Yn Ynni Cymunedol Cymru, rydym yn rhedeg Fforwm Datblygu a chyfarfodydd gweithgorau rheolaidd, ble mae aelodau'n rhannu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth gan ddarparu a gofyn am gymorth i wireddu eu prosiectau. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Mae hefyd cefnogaeth ar gael i grwpiau newydd drwy rwydwaith Egin. Drwy Egin, gall grwpiau cymunedol ennill mynediad at gefnogaeth gan Fentor fydd yn gallu eu helpu i weithredu yn wyneb newid hinsawdd, a byw'n fwy cynaliadwy.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cefnogaeth i nifer o'n haelodau presennol ers dros ddegawd - yn cynnwys cyngor, adnoddau a thempledau, grantiau i ddatblygu prosiectau, a benthyciadau i'w hadeiladu. Mae'r gefnogaeth bresennol sydd ar gael yng Ngwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru.


Sut ydw i'n ariannu fy mhrosiect ynni cymunedol?

Mae natur y cymorth ariannol sydd ar gael yn newid yn gyson. Rydym yn rhannu diweddariadau cyson am grantiau a benthyciadau drwy ein cylchlythyr misol. Os hoffech chi drosolwg o'r gefnogaeth ariannol bresennol, cysylltwch â ni.

Nid oes gan Ynni Cymunedol Cymru adnoddau diddiwedd – ond byddwn yn eich helpu chi mewn unrhyw ddull sy'n bosib i ni i archwilio opsiynau a symud ymlaen â'ch uchelgais yn lleol. Os oes gennych chi ragor o gwestiyna cysylltwch â ni.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.