Amdanom Ni

An Introduction to Community Energy Wales.

Ein gwaith

Mae Ynni Cymunedol Cymru yn sefydliad nid-er-elw sy'n darparu cefnogaeth a llais i fudiadau cymunedol sy'n gweithio ar brosiectau ynni cymunedol yng Nghymru. Rydym eisiau helpu i greu amgylchedd yng Nghymru lle mae prosiectau ynni cymunedol yn gallu llewyrchu, a chymunedau'n cael eu dyrchafu.

Ein gweledigaeth: dylai pobl fod wrth galon y system ynni.

Ein cenhedaeth: I gefnogi a phrysuro'r newid tuag at system ynni deg, carbon isel, sydd wedi'i harwain gan y gymuned.

Mae datblygu prosiectau ynni cymunedol yn gallu creu budd i gymunedau – ond fel mae nifer cynyddol o sefydliadau cymunedol yn ei ddarganfod, gall y daith o syniad cychwynnol i roi prosiect ar waith fod yn hir a rhwystredig.

Mae Ynni Cymunedol Cymru yn cefnogi grwpiau sy’n datblygu prosiectau trwy:

  • Fforwm Datblygu – fforwm chwarterol ar-lein lle mae grwpiau ynni cymunedol yn gallu rhannu profiadau a lle gall grwpiau newydd ddysgu o ddoethineb hen lawiau.
  • Casglu tystiolaeth am y rhwystrau sy’n arafu cynlluniau neu eu rhwystro rhag symud ymlaen – fel diffyg mynediad at y math cywir o gyllid ar yr adeg gywir, rheoliadau, materion cynllunio a thrwyddedu neu gysylltedd â’r grid.
  • Ymgyrchu ar ran y sector a dylanwadu ar lunio polisi ynni yng Nghymru er mwyn helpu i gyrraedd targedau clir o ran ynni cymunedol. Os ydych chi'n fudiad neu'n sefydliad sy'n cefnogi'r amcanion hyn, mae'n bosib i chi ymuno â ni yma.
  • Os ydych yn unigolyn sy’n dymuno cefnogi ynni cymunedol yn weithredol, gallwch ymuno â’n rhwydwaith RhanNi.

Pwy ydym ni?

Cyfansoddwyd Ynni Cymunedol Cymru yn 2012. Mae ein bwrdd rheoli yn cynnwys arbenigwyr o faes ynni cymunedol. Ein haelodau sy'n berchen ar y sefydliad, nhw sydd yn pleidleisio ar gyfer aelodau'r bwrdd yn ein cyfarfod cyffredinol blynyddol.

Mae Ynni Cymunedol Cymru yn derbyn arian gan nifer o ffynonellau yn cynnwys Llywodraeth Cymru, y Loteri Genedlaethol, ffïoedd aelodaeth, ffïoedd ymgynghori ac o asedau ynni, e.e. adeiladwyd ein tyrbin gwynt 900kW yn Awst 2017, ac rydym yn gobeithio y bydd hwn yn darparu incwm cynaliadwy i YCC i gefnogi cynaliadwyedd ein sefydliad.

Mae gennym staff graidd o chwech sy'n gweithio mewn swyddi rhan amser a llawn amser.

Mae ein Erthyglau Cymdeithasu ar gael yma Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu.

Beth ydyn ni'n ei wneud?

Mae Ynni Cymunedol Cymru yn dod â rhaglen o gefnogaeth ymarferol i ysbrydoli cymunedau i weithredu. Rydym yn darparu cefnogaeth addysgiadol i rymuso pobl mewn cymunedau i ddatblygu cynlluniau ynni, gan ystyried eu hanghenion. Rydym yn darparu cyngor ariannol a chefnogaeth i weithredu'r cynlluniau dros yr hir dymor. Rydym yn gweithio i ddylanwadu ar y bobl a pholisïau angenrheidiol er mwyn gwneud llwyddiant o'r cynlluniau hyn. Rydym yn dysgu drwy wneud - mae ein haelodau'n rhannu eu profiadau gydag eraill.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag eraill i ddarparu cefnogaeth a chyfleoedd rhwydweithio i grwpiau ynni cymunedol yng Nghymru.

Rydym yn y broses o sefydlu clybiau ceir trydan a phwyntiau gwefru wedi'i ariannu gan y Loteri.

Rydym yn cynhyrchu adroddiad Cyflwr y Sector blynyddol.

Beth ydyn ni wedi cyflawni?

  • Rydym wedi llwyddo i weithio gyda'n haelodau a'n partneriaid i lobïo Llywodraeth Cymru i ddarparu rhyddhad adrethi busnes ar gyfer cynlluni hydro o dan berchnogaeth gymunedol, a welodd cynydd anferthol mewn adrethi y llynedd.
  • Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda datblygwr gwynt mawr i ddatblygu'r prosiect cyd-berchnogaeth cyntaf o'i fath yn Nghymru. Rydym yn parhau i archwilio cyfleoedd eraill yn y maes hwn.
  • Sicrhau cyllid i dreialu'r model Ynni Lleol sy'n cael ei weithredu'n Bethesda dros 15 cymuned arall yng Nghymru.
  • Sicrhau cyllid ar gyfer ychydig dros 2 flynedd i gynyddu'r gefnogaeth a datblygu rhagor o gyfleoedd i Ynni Cymunedol drwy amcanion ynni lleol a chydberchnogaeth Llywodraeth Cymru.
  • Rhedeg cyfres o ddigwyddiadau i rannu gwybodaeth gan wahodd Awdurdodau Lleol ac aelodau o gymdeithas sifig i ddod ac ymweld a phrosiect ynni cymunedol a dysgu am effaith o'r rhain a phrosiectau eraill.

Beth nad ydym yn ei wneud:

Ni allwn rhoi cyngor uniongyrchol ar sefydlu prosiect ynni cymunedol, fodd bynnag rydym yn gweithio gyda phobl sydd yn gallu darparu cyngor tebyg, ac medrwn ni eich cyfarwyddo chi atynt.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.