Cyllid sy'n grymuso

ARCHIVE: Awgrymiadau gorau gan Triodos

Published: 01.09.2023 ( 9 months ago )

Gan Dan Hird, Pennaeth Cyllid Corfforaethol yn Triodos Bank UK

Mae llwyddiant a thwf parhaus ynni cymunedol yn nod y mae llawer o randdeiliaid yng Nghymru yn ei rannu. Mae Triodos wedi bod yn cefnogi grwpiau ynni cymunedol ledled y DU ers degawdau ac rydyn ni’n credu bod helpu cymunedau i ddod at ei gilydd i fod yn berchen ar asedau pwysig o’r fath, a’u gweithredu yn chwarae rhan bwysig o ran meithrin cydlyniant cymunedol, chodi ymwybyddiaeth a mynd i’r afael â argyfwng yr hinsawdd. Fodd bynnag, rydym yn gwerthfawrogi nad yw datblygu prosiect llwyddiannus heb ei heriau.

Mae prosiectau adnewyddadwy cymunedol llwyddiannus yn gofyn am fynediad at gyllid ac mae hyn yn nodweddiadol yn gyfuniad o ddyled banc a sicrhawyd yn erbyn ased y prosiect, a chyfalaf risg a godir drwy gyfran gymunedol neu fond. Mae gallu codi’r cyfalaf hwn am y pris iawn ac ar y telerau cywir yn hanfodol er mwyn sicrhau sefydlogrwydd ariannol hirdymor prosiectau cymunedol a chynhyrchu budd i’r gymuned. Mae llawer o grwpiau wedi’i chael hi’n anodd i gael digon o gyfalaf risg am y pris iawn a dyna pam mae Triodos wedi lansio cronfa tanysgrifennu newydd ar gyfer cyllid cymunedol a elwir yn TCRUF (a ddisgrifir isod).

Yn ein profiad ni, mae yna rai camau pwysig y mae grwpiau llwyddiannus yn eu cymryd i sicrhau eu bod yn y sefyllfa orau i wneud penderfyniadau ariannol cadarn, sicrhau’r cyllid cywir a sicrhau llwyddiant hirdymor i’w cymunedau – gweler isod.

  1. Recriwtio arweinydd cyllid ar gyfer y Bwrdd -rhywun sydd â gwybodaeth ac arbenigedd ariannol, yn ddelfrydol. Mae cael cynrychiolydd Bwrdd sy’n gyfforddus gyda therminoleg a phrosesau ariannol yn helpu i sicrhau bod gan y grŵp ddealltwriaeth gadarn o opsiynau ariannol y grŵp sydd ar gael a gall helpu i farnu pa rai sydd orau.
  2. Ceisio cyngor allanol yn gynnar – Mae amrywiaeth o opsiynau cyllid buddsoddi ar gael i grwpiau cymunedol. Mae sefydliadau fel Triodos yn cynnig cymorth i grwpiau ar sail pob achos unigol i helpu gyda modelu ariannol ac i nodi’r ffynonellau cywir o gyfalaf gan fuddsoddwyr. Gall hyn arbed amser, arian a sicrhau bod y grŵp yn cyflawni ei nodau a manteisio i’r eithaf ar ei effaith cyn gynted â phosibl.
  3. Ystyried yr effaith ariannu torfol – Mae nifer gynyddol o fuddsoddwyr sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd ac ar effaith yn y DU. Mae datblygiadau diweddar yn y gofod ariannu torfol wedi galluogi unigolion, gan gynnwys y rhai yn y gymuned leol, i gefnogi prosiectau ynni cymunedol. Drwy ariannu torfol, gall grwpiau cymunedol gael mynediad at filoedd o fuddsoddwyr ymrwymedig a all, yn eu tro, fuddsoddi’n uniongyrchol mewn prosiectau a manteisio ar y manteision treth sydd ar gael, megis yr ISA cyllid arloesol (IFISA).
  4. Sicrhau bod eich cyllid yn gynaliadwy – er y gall dyled y banc fod yn gymharol rad, gall cyllid pontio tymor byr fod yn gostus iawn ac yn feichus iawn. Gall hyn olygu bod grwpiau cymunedol yn cael eu gadael â phroblem ail-ariannu ac anhawster i gynhyrchu unrhyw elw wrth gefn er budd y gymuned – a dyna’r holl reswm dros brosiect cymunedol. Dyna pam ei bod mor bwysig ystyried y dewisiadau a’r strwythur ariannu ar y dechrau a blaenoriaethu atebion hirdymor a allai osgoi costau trafodion ail-ariannu ychwanegol. Crëwyd cronfa tanysgrifennu ynni adnewyddadwy cymunedol Triodos (TCRUF) i roi datrysiad ariannu bond cymunedol cost-effeithiol hirdymor i grwpiau cymunedol. Mae TCRUF ar gael ar sail arian cyfatebol i gefnogi grwpiau cymunedol sy’n adeiladu, caffael neu ail-ariannu asedau adnewyddadwy mewn gwynt, solar a hydro lle mae Triodos Bank yn uwch fenthyciwr y banc.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

Os hoffech chi gael yr holl newyddion a gweithgareddau diweddaraf gan Ynni Cymunedol Cymru, cofrestrwch isod. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un arall, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.